Chính sách bảo mật
"Chính sách bảo mật"
Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được để khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Dưới đây là những suy nghĩ của chúng tôi về việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Về mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của các cá nhân, nhóm và tập thể do khách hàng đăng ký để cải thiện dịch vụ và liên hệ với chúng tôi, đồng thời chúng tôi sẽ chú ý đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
Liên lạc và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến Dịch vụ
Cung cấp dịch vụ
Thực hiện các hóa đơn, thanh toán và xác nhận dịch vụ
Giải quyết các vấn đề hoạt động dịch vụ

Về việc sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin sử dụng là các thông tin sau liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
Thông tin về nội dung, lịch sử và trạng thái của dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng như nội dung của dịch vụ, ngày giờ sử dụng, số lần sử dụng, hành vi khi sử dụng dịch vụ.
Thông tin vị trí khách hàng
Bài đăng, hình ảnh, video, bình luận, xếp hạng và các thông tin khác do khách hàng đăng / truyền tải trên dịch vụ này.
Thông tin về trạng thái thanh toán của bạn với dịch vụ này

Về quản lý thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích được nêu trong các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân một cách cẩn thận nhất.

Về thông báo công khai thông tin cá nhân
Chúng tôi yêu cầu một số thông tin cá nhân của bạn để gửi sản phẩm hoặc liên hệ với bạn, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân được thu thập trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và sẽ không cung cấp thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Nếu bạn đồng ý
Khi chúng tôi liên hệ với khách hàng để yêu cầu đồng ý sử dụng thông tin cá nhân.
Khi gửi e-mail hoặc thư trực tiếp để quảng cáo của công ty chúng tôi hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi.
Nếu hành vi của khách hàng vi phạm chính sách, thông báo, điều khoản sử dụng của chúng tôi, v.v., cần phải bảo vệ quyền hoặc tài sản của khách hàng khác, bên thứ ba hoặc công ty chúng tôi.
Khi tiết lộ thông tin cá nhân được yêu cầu theo quy định của pháp luật khác như lệnh của tòa án và cơ quan hành chính.
Hoặc khi cần điều tra tội phạm, loại bỏ hoặc ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền đối với bên thứ ba.
Bất kỳ trường hợp nào khác nếu có nhu cầu tương tự.
Đồng ý sử dụng thông tin cá nhân
Khách hàng phải đồng ý trước và không được phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân theo các cách được mô tả ở trên. Vì lý do kinh doanh chẳng hạn như các dịch vụ đặc biệt cho khách hàng.
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân cần thiết tối thiểu khi chuẩn bị số liệu thống kê, tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, v.v.
(Ví dụ: Giới tính)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm/ Biện pháp phòng ngừa
Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin thu được từ khách hàng trong các dịch vụ mạng cá nhân khác được liên kết với dịch vụ. Vui lòng đọc và sử dụng dịch vụ sau khi kiểm tra kỹ các nội dung của dịch vụ.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho khách hàng hoặc bên thứ ba do hành động bất chính của tin tặc hoặc những thứ tương tự.
Vui lòng quản lý cẩn thận thông cá nhân của khách hàng.

Đối với khách hàng chưa đủ tuổi vị thành niên
Nếu khách hàng là trẻ vị thành niên, cha mẹ, người giám hộ (sau đây gọi là ""Người giám hộ"") phải đồng ý với chính sách bảo mật và nội dung của Điều khoản sử dụng, đồng thời khách hàng cũng đồng ý đầy đủ với việc sử dụng Dịch vụ theo Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng.

Về các truy cập từ nước ngoài
Vui lòng không truy cập Dịch vụ từ quốc gia hoặc khu vực mà bạn cho là sử dụng, quản lý, vận hành và xuất bản Dịch vụ không đúng cách hoặc bất hợp pháp.

Cải thiện chính sách bảo mật và kiểm tra chính sách bảo mật mới nhất
Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cải thiện chính sách bảo mật của mình. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật mới nhất trước khi truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật mới nhất.

Thủ tục công khai, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng, v.v. thông tin cá nhân
Khách hàng có thể yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng thông tin cá nhân theo quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân.

Thông tin liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail.
Email: fore-info@fore-co.ltd

Ngày 29 tháng 11 năm 2021
< Quay lại