Công nghệ cốt lõi

Cải thiện đáng kể tỷ lệ kết nối giữa người với người

<Hệ thống gợi ý bằng cách vector hóa các câu>

Vectơ hóa các câu và từ Tính toán vectơ với phân tích cảm xúc tích cực và tiêu cực
1
2
/
2

Thuật toán điều chỉnh những sai lệch dữ liệu theo khuynh hướng nhận thức của con người*

*Khuynh hướng ở quá trình nhận thức của con người vốn có trong tư duy và sự phán đoán
Khuynh hướng nhận thức là "phím tắt gần đúng" để ứng phó đối với việc thiếu thông tin, mô hình LS (Loosely Symmetric model) đã triển khai một mô hình có khuynh hướng đối xứng và khuynh hướng độc quyền lẫn nhau trong thuật toán học máy.

Siêu máy tính số 1 thế giới với hiệu suất thực thi cho phép xử lý tốc độ cực cao
1
2
/
2
Thuật toán dự đoán xu hướng
Phân tích big data một cách linh hoạt và dự đoán những thay đổi thông tin
Tạo ra các giá trị mới bằng cách chuyển đổi doanh nghiệp và dịch
vụ của DX trong các lĩnh vực khác nhau
< Quay lại